Monthly Archive: January 2016

19
Jan

దేవుని వాక్యము

దేవుని వాక్యము సజీవమైనది. అది నిత్యమూ నిలచియుండును. ఆకాశమును, భూమియు గతించును గానీ నా మాటలు ఏమాత్రమును గతింపవు అని యేసు క్రీస్తు మత్తయి 24:35 లో అన్నారు. 2 తిమోతి 3:16,17 లో దేవుని వాక్యము గురించి ఇలా వ్రాసి […]

19
Jan

దేవుడు అహంకారులను ఎదిరిస్తాడు

యాకోబు 4:6 …. దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్ర హించును అని లేఖనము చెప్పుచున్నది. మనము పాపములో పుట్టాము అని వాక్యము సెలవిస్తుంది. యేసు క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము, మన విమోచన కొరకు సిలువపై మరణించారు. ఆయన […]

19
Jan

ప్రభువు ప్రార్థన

మత్తయి 6:9-13 కాబట్టి మీరీలాగు ప్రార్థనచేయుడి, పర లోకమందున్న మా తండ్రీ, నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడు గాక,  నీ రాజ్యము వచ్చుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లు భూమియందును నెరవేరును గాక,  మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము.  మా ఋణస్థులను […]

19
Jan

ఆత్మఫలము – ప్రేమ!

ప్రేమను గురించి బైబిలులో చాలా చోట్ల వివరించడం జరిగింది. దేవునికి ప్రజల మీద ఉన్న ప్రేమ, ప్రజలకు దేవునిపై ఉండవలసిన ప్రేమ, కుటుంబములో ఉండవలసిన ప్రేమ, ఒకరిపై మరొకరికి ఉండవలసిన ప్రేమ, ఇలా ప్రేమను గురించి చాల చోట్ల దేవుడు వివరించాడు. […]

19
Jan

ఆత్మఫలము – సాత్వికము!

యేసు ప్రభువు సాత్వికుడని మనందరికీ తెలుసు. ఆయన పాపులతోను, బలహీనులతోను ఎంతో సాత్వికముతో వ్యవహరించారు. సువార్తలలో చాలా సంఘటనలు దీనిని ధృవీకరిస్తున్నాయి. ఆయన సాత్వికుడును, దీనమనస్సు గలవాడును ( మత్తయి 11:28-30). జక్కయ్య, వ్యభిచారమందు పట్టుబడిన స్త్రీ, మరియు ఇలాంటి చాలా మంది పాపులతో యేసు క్రీస్తు సాత్వికముగా వ్యవహరించారు. వ్యభిచారములో […]

19
Jan

షిమీ మరియు దావీదు!

2 సమూయేలు  16: 5-13 5రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచ్చినప్పుడు సౌలు కుటుంబికుడగు గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచ్చటనుండి బయలుదేరి వచ్చెను; అతడు వెంట వెంట నడుచుచు దావీదును శపించుచు  6జనులందరును బలాఢ్యులందరును దావీదు ఇరు పార్శ్వముల నుండగా […]

19
Jan

సిలువకు శత్రువులు!

ఫిలిప్పీయులకు 3:18 అనేకులు క్రీస్తు సిలువకు శత్రువులుగా నడుచుకొనుచున్నారు; వీరిని గూర్చి మీతో అనేక పర్యాయములు చెప్పి యిప్పుడును ఏడ్చుచు చెప్పు చున్నాను. క్రీస్తు సిలువకు శత్రువులను రెండు గుంపులుగా విభజిస్తే, ఒక గుంపు ప్రజలు యేసు క్రీస్తును నమ్మని అవిశ్వాసులు. […]

19
Jan

సిద్ధముగా ఉన్న దేవుడు!

కీర్తనలు 86:5 ప్రభువా, నీవు దయాళుడవు క్షమించుటకు సిద్ధమైన మనస్సుగలవాడవు నీకు మొఱ్ఱపెట్టువారందరియెడల కృపాతిశయము గల  వాడవు. ఈ వచనము లో దేవుని గురించి ఇలా వ్రాయబడినది. ఆయన క్షమించుటకు సిద్ధముగా ఉన్న మనస్సుగలవాడు. ఆయన మనలను ఎంతో అధికముగా ప్రేమించుచున్నారు […]

19
Jan

మర్మము!

ఎఫెసీయులకు 3:5 ఈ మర్మమిప్పుడు ఆత్మమూలముగా దేవుని పరిశుద్ధులగు అపోస్తులులకును, ప్రవక్తలకును బయలుపరచియున్నట్లుగా పూర్వ కాలమందు మనుష్యులకు తెలియపరచబడలేదు. ఈ మర్మమేమిటో ఆరవ వచనంలో ఇవ్వబడినది. అన్యజనులు సువార్త విని వారి పాపములకు పశ్చాత్తాప్పడి, యేసు క్రీస్తును ప్రభువు మరియు రక్షకునిగా […]

19
Jan

కనికరము (కరుణ)!

విలాపవాక్యములు 3:22,23 యెహోవా కృపగలవాడు. ఆయన వాత్సల్యత యెడతెగక నిలుచునది గనుక మనము నిర్మూలము కాకున్నవారము. అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాత్సల్యత పుట్టుచున్నది. మనము ఈ క్షణం ఇలా శ్వాస తీసుకోగలుగుతున్నామంటే దానికి కారణం దేవుని వాత్సల్యత. ప్రతి దినము నూతనముగా […]

1 2